تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6283
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Boeing
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y