وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5838
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
VR5838
کلاس پرواز
Y