شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5847
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5847
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7060
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH7060
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
8547
کلاس پرواز
Y