ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
160
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
162
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5868
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5868
کلاس پرواز
YD

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
YD